Kadmos

Naos and Nachor came to Seve Sans aid when Egidio tried to murder him. This made the two families permanent allies and best friends

Kadmos Family (Sans Family Ally)

Nachor Kadmos-Grandfather
Elpis Kadmos-Grandmother
Naos Kadmos & Hagne Kadmos
Phile Zenon & Spiro Zenon /Aram Kadmos & Iva Kadmos
Pan Zenon /Pelagia Kadmos

Nachor Kadmos & Myrine Kadmos – Brother of Naos & Hagne
Jocaste Amen & Balios Amen / Amun Kadmos & Isis Kadmos
/Achima Kadmos, Saoul Kadmos

Kadmos

Freistaat Bayern KeithHersheyJr